Back to top

Vuosikatsaus 2017

A-klinikkasäätiö 2017 lyhyesti

TOIMINTA-AJATUS A-klinikkasäätiön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja mielenterveyshaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia tuottamalla tietoa ja tarpeenmukaisia palveluita.

TOIMINNAN SISÄLTÖ A-klinikkasäätiö tuottaa päihdehuollon ja muita toimialansa mukaisia asiantuntijapalveluita. A-kli­nik­ka­säätiö tarjoaa varhaisvaiheen palveluja sekä tekee ehkäisevää päihdetyötä. A-klinikkasäätiö harjoittaa säätiön tarkoitusta palvelevaa vaikuttamis-, koulutus-, viestintä-, julkaisu- sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

  Hyvinvoinnin tekijä – A-klinikkasäätiön strategia 2016–2019

  A-klinikkasäätiö

  A-klinikkasäätiö tuotti vielä kertomusvuonna hoito- ja kuntoutuspalveluita, jotka jakautuivat avo- ja laitoshoidon palveluihin sekä asumispalveluihin. Hoitopalvelujen lisäksi A-klinikkasäätiön toimintaan sisältyi yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa, päihteidenkäytön yleistä ja riskiehkäisyä, viestintää, koulutusta, työnohjausta ja koulutusta sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaa.

  Strategian kehitysohjelmat

  Strategian kehitysohjelmien toiminta alkoi elokuussa 2017. Tavoitteena on vähentää päihteistä aiheutuvia haittoja ja riskiryhmien syrjäytymistä sekä vahvistaa kansalaisten osallisuutta. A-klinikkasäätiö kehittää menetelmiä, joiden avulla työyhteisöt ja esimiehet voivat käsitellä päihdekysymyksiä työpaikoilla. Lisäksi parannetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen saavutettavuutta ja asiakkaiden asemaa yhteiskunnassa. Tietoa liiallisesta rahapelaamisesta ja digipelaamisen riskitekijöistä lisätään. Luotettavan, selkeän ja kohderyhmien tarpeisiin soveltuvan tiedon saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota.

  Sosiaalinen integraatio ja haittojen vähentäminen

  Tavoitteena on päihteistä aiheutuvien haittojen vähentäminen ja riskiryhmien syrjäytymisen väheneminen sekä osallisuuden lisääntyminen.

  Työelämän päihdehaitat ja sosiaalinen työllistäminen

  A-klinikkasäätiö kehittää menetelmiä ja sähköisiä palveluja, joita työyhteisöt ja esimiehet voivat hyödyntää tehtävässään.

  Palvelujen tavoitettavuus ja muutokset, asiakkaan asema ja moniammatillisuus

  Kehitysohjelman tavoitteena on parantaa päihde- ja mielenterveyspalvelujen integraatiota, sisältöä ja saavutettavuutta.

  Pelihaitat

  Kehitysohjelman tarkoituksena on tiedon lisääminen liiallisen rahapelaamisen ja digipelaamisen riskitekijöistä ja haitoista.

  Tiedon saatavuus

  Ohjelmassa työstetään luotettavaa, selkeää, ajankohtaista ja tarpeisiin soveltuvaa tietoa.

  A-klinikka Oy 2017 lyhyesti

  A-klinikka Oy:n strategia 2017-2019

  Vuosi 2017 oli yhtiön toiminnan ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi. A-klinikka Oy:n taloudellinen tilanne vuoden 2017 lopussa oli hyvä. Vuoden 2017 aikana yhtiön toiminta ja tuloksellisuus etenivät suunnitellusti.

  ​​A-klinikka Oy:n hallitus hyväksyi syksyllä yhtiön strategian vuosille 2017–2019. Vision mukaan A-klinikka Oy on valtakunnallisesti halutuin valinta. A-klinikka Oy:n palvelut ovat sujuvia ja niiden vaikutukset voidaan osoittaa. A-klinikka Oy luo henkilöstölle urapolun päihde- ja mielenterveyspalvelujen huippuosaajaksi. Toiminta kasvaa ja on kannattavaa.

  A-klinikka Oy:n strategia rakentuu säätiön arvopohjalle. Palvelulupaukset asiakkaille ja henkilöstölle sekä laatua ja taloutta koskevat lupaukset muodostavat työn strategiset pilarit.

  A-klinikka Oy on valtakunnallisesti halutuin valinta. A-klinikka Oy:n palvelut ovat sujuvia ja niiden vaikutukset voidaan osoittaa.

  A-klinikka Oy

  Uusi palvelutuotannon organisaatio aloitti 1.12.2017 A-klinikkasäätiössä ja siirtyi A-klinikka Oy:hyn 1.1.2018 alkaen. Vuoden 2017 aikana yhtiön toiminta ja tuloksellisuus etenivät suunnitellusti.

  Asiakkaat ja palvelut

  A-klinikkasäätiön palvelukokonaisuus sisältää laajan kirjon erilaisia palveluja. Palvelut ovat jatkuvassa muutoksessa, mitä selittävät osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne­uudistus ja muut valtakunnalliset linjaukset. Kuntien tiukka taloudellinen tilanne ja säästöpaineet ovat edellisten vuosien tapaan kapeuttaneet palvelutarjontaa muun muassa kilpailutusten sekä palveluiden kunnallistamisen seurauksena. Vuoden 2017 aikana loppuivat maahanmuuttajapalvelut. Mikkelin yksiköt ja hiv-positiivisten yksikkö Helsingissä siirtyivät kaupunkien toiminnoiksi.

  Palvelukokonaisuus sisältää laajan kirjon erilaisia palveluja.

  Etelä-Suomen palvelualue

  Tilaajayhteisöjen tuotannolliset muutokset ja valmistautuminen koko sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisen tulevaisuuteen alkoivat näkyä.

  Länsi-Suomen palvelualue

  Palveluiden kehittämisen painopisteenä olivat palvelulupauksen kehittäminen ja käyttöönotto.

  Sisä-Suomen palvelualue

  Tulevaisuudennäkymät ovat palvelualueella luottavaiset huolimatta kuntien taloustilanteesta ja toimintaympäristön muutoksesta.

  Valtakunnalliset hoitopalvelut

  Valtakunnallisissa hoitopalveluissa yksiköiden käyttöasteet ja tilauskanta olivat hyvällä tasolla.

  Elina Virokannas ja Noora Nieminen luennoivat MIPA-tutkimusohjelman järjestötyöpajassa lokakuussa. Työpajassa tarkasteltiin palvelujen käyttäjien ja toimintaan osallistuvien asemaa järjestöjen toteuttamassa tutkimuksessa ja tietotyössä.
  Kuva: Lauri Hovi

  Laatutyön tulokset

  A-klinikkasäätiö sai SHQS-laatusertifikaatin koko toiminnalleen joulukuussa 2015. Vuoden 2017 aikana toteutettiin laadun ylläpitämiseen tarvittavat kehittämistehtävät ja laatutyön vuosittaiset johdon katselmukset, sisäiset auditoinnit, itsearvioinnit ja ulkoinen ylläpitoauditointi. Laatusertifikaatti lisättiin koskemaan myös A-klinikka Oy:tä.

  Asiakkaan osallisuus ja arvostaminen sekä moniammatillinen työskentelytapa näkyvät edelleen poikkeuksellisina vahvuuksina säätiön ja yhtiön työssä.

  Tilastotaulukot

  Laitosasiakkaita                         4851
  Avohoidon asiakkaita  9471
  Asumispalveluiden asiakkaita  416
  Etäkuntoutusasiakkaita           21

  Henkilöstöraportti

  Henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistä ja virtaviivaistamista jatkettiin. Tavoitteena oli jatkaa toiminnan tehostamista, laadun ja palvelutason parantamista, ongelmatilanteiden hallintaa sekä kustannussäästöjen aikaansaamista. Henkilöstöraportti antaa tiiviin kokonaiskuvan henkilöstön määrästä, rakenteesta ja tilasta sekä henkilöstöhallinnon toiminnasta ja kehittämisestä. Tiedot perustuvat vuoden lopun tilanteeseen.

  Eri palvelujen tavoittamat asiakkaat ja verkkopalveluiden keskimääräiset kuukausittaiset kävijämäärät

  Yksilöityjen katselujen määrä Päihdelinkin haittojen vähentämisen osiossa

  Eri palvelujen tavoittamat asiakkaat ja verkkopalveluiden keskimääräiset kuukausittaiset kävijämäärät

  Eri palvelujen tavoittamat asiakkaat ja verkkopalveluiden keskimääräiset kuukausittaiset kävijämäärät