Back to top

A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö tuotti vielä kertomusvuonna hoito- ja kuntoutuspalveluita, jotka jakautuivat avo- ja laitoshoidon palveluihin sekä asumispalveluihin. Hoitopalvelujen lisäksi A-klinikkasäätiön toimintaan sisältyi yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa, päihteidenkäytön yleistä ja riskiehkäisyä, viestintää, koulutusta, työnohjausta ja koulutusta sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaa.

Etusivu / A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö on juridisesti yksityinen voittoa tavoittelematon organisaatio. A-klinikkasäätiö määrittelee säännöissään toimintansa tarkoitukseksi ehkäistä ja vähentää päihdeongelmia ja muita psykososiaalisia ongelmia tuottamalla päihdehuollon ja muita sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluja valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

A-klinikkasäätiö tuotti vielä kertomusvuonna hoito- ja kuntoutuspalveluita, jotka jakautuivat avo- ja laitoshoidon palveluihin sekä asumispalveluihin. Hoitopalvelujen lisäksi A-klinikkasäätiön toiminta sisältää yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa, päihteidenkäytön yleistä ja riskiehkäisyä, viestintää, koulutusta, työnohjausta ja koulutusta sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaa.

A-klinikkasäätiön toimintaa ohjaavat säätiölaki, A-klinikkasäätiön säännöt, johtosääntö ja taloussääntö sekä hallituksen hyväksymä strategia.

Valtuuskunta

Säätiön sääntöjen mukaan säätiöllä on valtuuskunta, jonka toimikausi on neljä kalenterivuotta. Säätiön säätiölain mukaisina toimieliminä toimivat hallitus sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Valtuuskunnan tehtävänä on ohjata ja tukea säätiötä sen tarkoituksen toteuttamisessa.

Hallituksen toimikauden vaihtuessa valtuuskunta valitsee hallituksen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Valtuuskunta voi erottaa hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen perustellusta syystä. Hallitus antaa valtuuskunnalle tarpeelliset ja riittävät tiedot säätiön taloudellisesta tilasta ja toiminnasta.

Valtuuskunnan toimikausi on 2017–2020. Valtuuskunnan jäsenet edustavat A-klinikkasäätiön perustajayhteisöjä, toimintapaikkakuntia, säätiön toimialaan liittyviä järjestöjä ja asiantuntijoita sekä valtiovaltaa.

Valtuuskunta kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa. A-klinikkasäätiön valtuuskunnan puheenjohtajana toimii toimikaudella 2017–2020 Aarne Kinnunen (apulaisosastopäällikkö, oikeusministeriö) ja varapuheenjohtajina Tomi Lintonen (tutkimusjohtaja, Alkoholitutkimussäätiö).

Hallitus

A-klinikkasäätiön sääntöjen mukaan hallituksen tulee vuosittain hyväksyä marraskuun loppuun mennessä säätiön tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä toukokuun loppuun mennessä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Hallitus vahvistaa säätiön johto- ja taloussäännön. Hallitus valitsee toimitusjohtajan, joka toimii hallituksen esittelijänä, johtaa säätiön toimintaa ja käyttää hallituksen ohella päätösvaltaa hallituksen määräämissä asioissa. Hallitus valitsee tilintarkastajat ja vahvistaa heidän palkkionsa.

A-klinikkasäätiön hallituksen puheenjohtajana toimii toimikaudella 2017–2019 tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja varapuheenjohtajana sosiaalineuvos Sakari Laari. Hallituksen esittelijänä oli toimitusjohtaja Olavi Kaukonen. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa.

Hallituksen päätöksiä olivat sääntömääräisten asioiden lisäksi muun muassa

 • A-klinikkasäätiön omistamien kiinteistöjen myynnistä päättäminen
 • SHQS-laatuauditointi vuonna 2017
 • uusien avustushankkeiden hyväksyminen edelleen STEA:lle esitettäväksi
 • verotusasioihin liittyneet päätökset
 • toimeksianto palkka- ja taloushallinnon prosessien auditoinnista
 • A-klinikkasäätiön johtosäännön hyväksyminen
 • A-klinikkasäätiön taloussäännön päivittäminen

A-klinikka Oy on A-klinikkasäätiön kokonaan omistama yritys. Säätiön palvelutuotanto siirtyi yhtiöön 1.1.2018. A-klinikka Oy:ta koskevat asiat ja hallituksen päätökset:

 • A-klinikkasäätiön omistajaohjauksen linjauksista päättäminen
 • A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n välisistä rahoitusjärjestelyistä päättäminen
 • A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n välisen liiketoimintakaupan hyväksyminen
 • A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n välisestä kiinteistöjen ja huoneistojen käyttöoikeussopimuksesta päättäminen

Johtotiimi

Toimitusjohtaja on nimennyt päätöksenteon tueksi A-klinikkasäätiön johtotiimin 5.9.2017 alkaen. Johtotiimiin kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hankintapäällikkö.

Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa.

Johtotiimin päätöksiä ja linjauksia olivat muun muassa

 • STEA-hakemusten linjauksista ja painotuksista päättäminen
 • johtosäännön ja taloussäännön valmistelu
 • riskikartoituksen ja sisäisen valvonnan raportti
 • talous-, kiinteistö-, HR- ja hankehallinnon suunnittelu

Jäsenyydet ja vaikuttamistoiminta

A-klinikkasäätiön henkilöstöä käytettiin laajasti ministeriöiden, eduskunnan, korkeakoulujen ja yliopistojen, sektoritutkimuslaitosten, työryhmien, neuvottelukuntien ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden jäseninä, lausunnonantajina ja asiantuntijoina.

A-klinikkasäätiö antoi lausuntonsa seuraaviin lakiesityksiin ja valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin:

 • lausunto hallituksen esityksestä alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • lausunto hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.
 • esitykset sosiaali- ja terveysministeriölle ja kuntoutuksen uudistamiskomitealle asiakasmaksulain muuttamiseksi

A-klinikkasäätiön henkilöstöä käytettiin laajasti ministeriöiden, eduskunnan, korkeakoulujen ja yliopistojen, sektoritutkimuslaitosten, työryhmien, neuvottelukuntien ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden jäseninä, lausunnonantajina ja asiantuntijoina.

A-klinikkasäätiön valtuuskunta järjesti kokoustensa yhteydessä kaksi kutsuseminaaria vuoden 2017 aikana.

Kevään seminaarissa Päihdehuolto osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa käytiin läpi SOTE-uudistusta ja sen vaikutuksia säätiön toimintaan.

 • STM:n muutosjohtaja Sinikka Salo kertoi päihdehuoltolain mukaisten palveluiden saatavuuden tulevista muutoksista.
 • Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan emeritusprofessori Juhani Lehto arvioi muutoksia palvelujen ohjauksen ja asiakkaan aseman näkökulmasta.
 • Helsingin yliopiston terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori Paulus Torkki luennoi päihdehuollon tuotannon toimintaedellytyksistä, kustannuksista ja kannattavuudesta.

Joulukuun valtuuskunnan kokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa kuultiin alustukset alkoholilain kokonaisuudistuksesta ja sen vaikutuksista (hallitusneuvos Ismo Tuominen, SMT) ja päihdehuolto- ja mielenterveyslakien uudistamisesta sekä asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeutta käsittelevän lainsäädäntöuudistuksen linjauksista (lääkintöneuvos Helena Vorma, STM).

A-klinikkasäätiön hallituksen, A-klinikka Oy:n hallituksen ja A-klinikka Oy:n johtoryhmän yhteinen strategiaseminaari pidettiin 7.-8.9.2018 Hotel Rantapuistossa Helsingin Vuosaaressa. Seminaarissa käsiteltiin ja suunniteltiin koko A-klinikkasäätiökonsernin strategialinjauksia, palvelutuotannon tulevia painopisteitä ja toiminnan uudelleen organisoitumista toimintojen siirtyessä A-klinikka Oy:n toiminnaksi.

A-klinikkasäätiön hallinto

A-klinikkasäätiön organisaatio

Valtuuskunta 2017–2020

Valtuuskunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

puheenjohtaja Aarne Kinnunen, apulaisosastopäällikkö, Oikeusministeriö – Saija Sambou, erikoissuunnittelija
varapuheenjohtaja Tomi Lintonen, tutkimusjohtaja, Alkoholitutkimussäätiö – Elianne Riska, professori
Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura – Outi Ruishalme, johtaja
Hannu Alho, professori, Helsingin yliopisto – Leea Muhonen, ylilääkäri
Riitta Flinck, laatupäällikkö, Espoon kaupunki – Tapio Nieminen, aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
Simo Granat, osastonlääkäri, Finska Läkaresällskapet – Taisto Sarkola, dosentti (15.6.2017 alkaen)
Päivi Hiltunen, toimitusjohtaja, Työterveys Wellamo Oy – Mika Forsberg, vs. peruspalvelujohtaja
Ville Liimatainen, toiminnanjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry – Hannu Gustafsson, puheenjohtaja/A-Kiltojen liitto ry
Tarja Myllärinen, johtaja, Suomen Kuntaliitto – Sami Uotinen, johtava lakimies
Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori, Salon kaupunki – Eeva Purhonen, sosiaalipalvelujen päällikkö
Kimmo Sainio, hallituksen puheenjohtaja, VAK ry – Marja-Leena Nousiainen, sosiaalineuvos
Seppo Sulkko, diakoniajohtaja, Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry – Tapio Pajunen, keräysjohtaja
Jussi Suojasalmi, toimitusjohtaja, Sovatek-säätiö – Eero Pirttijärvi, järjestövastuujohtaja
Maarit Suomela, kehittämispäällikkö, KRITS – Anna Leppo, projektipäällikkö
Mari Tuomainen, johtaja, Kirkkopalvelut ry – Mikko Kettunen, palvelujohtaja
Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, Väestöliitto – Lotta Heiskanen, psykologi
Ritva Varamäki, erityisasiantuntija, SOSTE – Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija
Maria Viljanen, päällikkö/terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö, Suomen Punainen Risti – Maaret Alaranta, sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori                                                                                       

Hallitus 2017–2019

puheenjohtaja Pekka Hakkarainen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Maritta Iso-Aho, viestintäjohtaja, Alko Oy
Heini Kainulainen, yliopistonlehtori, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunta
varapuheenjohtaja Sakari Laari, sosiaalineuvos, Kouvola
Anna Liakka, lastensuojelupäällikkö, Kotkan kaupunki
Matti Rautalahti, pääsihteeri, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto
Kari Välimäki, toimitusjohtaja, Merimieseläkekassa
henkilöstön edustaja Virpi Järvensivu, varaedustaja Reetta Hakolahti

Tilintarkastajat 2017

KHT, KTM Johanna Hilden varatilintarkastajanaan KHT Katja Hanski

KHT, KTM Pasi Puranen varatilintarkastajanaan KHT Pertti Sundqvist

A-klinikkasäätiön perustajayhteisöt

 • Alko Oy
 • Alkoholitutkimussäätiö
 • Finska Läkaresällskapet rf
 • Kuntoutussäätiö
 • Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliitto
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Kirkkopalvelut ry
 • Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen Lääkäriliitto
 • Suomen Mielenterveysseura ry
 • Suomen Punainen Risti
 • VAK ry (Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys ry)
 • Väestöliitto ry

A-klinikkasäätiön jäsenyydet kansallisella tasolla

 • Päihdehuollon valtakunnallinen yhteistyöryhmä Päivyt
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koordinoima Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto
 • Sosiaalipoliittinen yhdistys
 • Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura
 • Lastensuojelun keskusliitto
 • Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin
 • SIDe Cluster -verkosto
 • Työturvallisuuskeskuksen Työelämän päihdeasiantuntijat
 • Valtakunnallinen työpajayhdistys

A-klinikkasäätiö on Kriminaalihuollon tukisäätiön, Sovatek-säätiön ja Takuusäätiön perustajayhteisö. A-klinikkasäätiö tuottaa rahapeliongelmaisia ja heidän läheisiään palvelevaa Peluuri-palvelua yhdessä Sininauhaliiton kanssa. A-klinikkasäätiö on myös Helsingissä toimivan Peliklinikan kumppani.

A-klinikkasäätiön jäsenyydet kansainvälisellä tasolla

 • European Federation of Therapeutic Communities (EFTC)
 • International Council on Alcohol and Addictions (ICAA)
 • The Recretional Drugs' European Network (ReDNet)
 • European network for children affected by risky environments within family (ENCARE)
 • The Nightlife Empowerment & Well-being Network (NEW Net)
 • Trans-European Drug Information project (T.E.D.I.)
 • ESMA (European social marketing association)

Yhteistyökumppaneita ovat myös muun muassa

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
 • International Council for Social Welfare (ICSW)
 • International Society for Addiction Medicine (ISAM)
 • Harm Reduction International (HRI)
 • Nordens Välfärdscenter (NVC)
 • Global Drug Survey (GDS)
 • Correlation Network – European Network Social Inclusion & Health

Toimitusjohtaja Olavi Kaukonen toimi hallituksen jäsenenä A-klinikka Oy:ssä sekä puheenjohtajana Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostossa.