Back to top

Asiakkaat

Etusivu / Asiakkaat

A-klinikkasäätiön palveluissa kävi vuonna 2017 yksikkökohtaisesti tarkasteltuna kaikkiaan noin 14 750 asiakasta. A-klinikkatoiminnan, päiväkeskuksien ja Stoppari-lastensuojeluyksiköiden asiakasmäärät laskivat edellisestä vuodesta. Sen sijaan asiakasmäärät pysyivät lähes samalla tasolla korvaushoidossa ja selviämisyksiköissä. Asiakasmäärät nousivat hieman laitoskuntoutuksessa, nuorisoasematoiminnassa ja asumispalveluissa.

Alla käsitellään A-klinikkasäätiön asiakaskuntaa, pois lukien kotouttamistoiminta sekä avo­palveluista päiväkeskukset ja terveysneuvontapisteet ja laitospalveluista Stoppari-lasten­suojelu­yksiköt.

Naisten osuus asiakkaista oli Pirkanmaalla hieman suurempi (35 %) kuin muualla Suomessa (31 %). Nuorisoasemilla asioineista lähes puolet (47 %) oli naisia. Selviämisasemien ja tukiasuntojen asiakkaista yli neljä viidestä oli miehiä (82-86 %). Naisten osuus oli suurempi nuoremmissa kuin vanhemmissa ikäluokissa.

A-klinikoiden asiakkaiden ikärakenteessa ei tapahtunut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Alle 40-vuotiaiden osuus on kymmenen vuoden aikana suhteellisesti hieman noussut ja yli 40-vuotiaiden osuus vastaavasti vähentynyt. Laitosasiakkaiden ikäjakauma oli vuonna 2017 hyvin samanlainen kuin A-klinikoiden asiakkaiden, mutta asumispalveluissa ja selviämishoidossa asioivien joukossa oli enemmän vanhempia asiakkaita. Korvaushoidossa lähes puolet (46 %) asiakkaista oli 30–39-vuotiaita.

Laitospalveluiden ja selviämisasemien asiakkaista yli 10 % oli asunnottomia. Avohoidon asiakkaista asunnottomia oli alle 5 %. Korvaushoidossa olleista asiakkaista muita useampi asui tilapäisessä asunnossa.

A-klinikkasäätiön asiakkaiden yleisin ensisijainen päihde oli alkoholi. Alkoholi oli ensisijaisena päihteenä lähes kahdella kolmasosalla (64 %) asiakkaista. Yleisimpiä huumausaineita ensisijaisena päihteenä olivat opioidit (16 %), stimulantit (8 %) ja kannabis (7 %). Alkoholi oli erityisen yleinen ensisijainen päihde selviämisasemien (93 %) ja palveluasumisen (91 %) asiakkailla mutta myös A-klinikoiden (75 %) asiakkailla. Opioidit olivat yleinen ensisijainen päihde korvaushoidon lisäksi laitoshoidossa.

Päihteidenkäytön takia hoidossa olleilla asiakkailla ikä oli vahvasti yhteydessä ensisijaiseen ongelmapäihteeseen. Alle 40-vuotiaista asiakkaista yli puolella oli ensisijaisena päihteenä jokin muu kuin alkoholi. Yli 50-vuotiaista selvästi yli 90 % hakeutui hoitoon alkoholin vuoksi.

A-klinikkasäätiön asiakkaista 44 % oli suorittanut enintään peruskoulun. Nuorisoasemien, asumispalveluiden ja korvaushoidon asiakkailla oli muita harvemmin keski- tai korkea-asteen koulutus. Keskimäärin koulutetuinta oli A-klinikoiden ja selviämisasemien asiakaskunta.

A-klinikoiden asiakkaista työssä tai tuetussa työtoiminnassa oli 26 % asiakkaista. Vähiten työssäkäyviä oli asumispalveluiden ja korvaushoidon asiakkaissa. Nuorisoasemien asiakkaista 43 % oli opiskelijoita. Nuorisoasemien asiakkaista neljä viidestä (81 %) oli nuoria. Säännöllisessä työssä käyvistä nuorisoaseman asiakkaista yli kolmannes (35,4 %) oli nuorten vanhempia tai muita läheisiä.