Back to top

Asiakkaat ja palvelut

Etusivu / Asiakkaat ja palvelut

A-klinikkasäätiön palvelukokonaisuus sisältää laajan kirjon erilaisia palveluja. Palvelut ovat jatkuvassa muutoksessa, mitä selittävät osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne­uudistus ja muut valtakunnalliset linjaukset. Valitettavasti myös kuntien tiukka taloudellinen tilanne ja säästöpaineet ovat edellisten vuosien tapaan kapeuttaneet palvelutarjontaa muun muassa kilpailutusten sekä palveluiden kunnallistamisen seurauksena. Vuoden 2017 aikana loppuivat suunnitellusti maahanmuuttajapalvelut. Mikkelin yksiköt ja hiv-positiivisten yksikkö Helsingissä siirtyivät kaupunkien toiminnoiksi.

A-klinikkasäätiön yksiköissä tiivistettiin edelleen yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon perustason ja erikoissairaanhoidon psykiatristen ja somaattisten palveluiden kanssa. Myös omaa osaamista vahvistettiin näillä alueilla. Konsultointi on lisääntynyt ja asiakkaiden hoidon tarpeen arviointi ja siihen liittyvä ohjaus ja yhteistyö ovat nousseet yhä keskeisemmälle sijalle. Päihdehuollon erityispalveluita on suunnattu vaativampien ja moniongelmaisten asiakkaiden palveluihin ja niiden kehittämiseen. Samalla on pyritty vahvistamaan ennaltaehkäisyä ja luomaan helposti saavutettavia palveluita ihmisille, joilla on kasvanut riski haitalliseen päihdekäyttöön.

Erityinen huoli kohdistuu edelleen yhä useamman avun tarvitsijan jäämiseen hoidon ulkopuolelle. Tämä koskee erityisesti työelämän ulkopuolella olevia nuoria ja seniorikansalaisia, mutta kasvavassa määrin myös työikäisiä.

Muutoksessa ovat myös asiakaskunnan palvelutarpeet. Erityisesti moniongelmaisten ja monia päihteitä käyttävien nuorten ja nuorten aikuisten osuus on kasvanut A-klinikkasäätiön hoito­palveluissa. He tarvitsevat entistä useammanlaista apua, enemmän työntekijöiden aikaa sekä verkostoyhteistyötä.

Kunnissa tehdyt linjaukset ovat jo muuttaneet A-klinikkasäätiön yksiköiden asiakaskuntaa ja toimintaa. Vuonna 2017 varovaisuus palveluhankinnoissa kohdistui aiempaa enemmän myös avopalveluihin. Erityisesti matalan kynnyksen terveysneuvontapalveluissa asiakasmäärät vähenivät merkittävästi kilpailutusten seurauksena. Ostopalveluja on arvioitu uudelleen ja asiakkaiden ohjausta palveluihin on tiukennettu.

Kilpailutukset ovat koskettaneet yhä useampaa A-klinikkasäätiön palvelualuetta ja tuotettua palvelua. Tämän vuoksi A-klinikkasäätiön palvelutuotannossa haasteeksi on muodostunut joustavien, laadukkaiden ja yksilöllisten palveluiden tuottaminen. Erityinen huoli kohdistuu edelleen yhä useamman avun tarvitsijan jäämiseen hoidon ulkopuolelle. Tämä koskee erityisesti työelämän ulkopuolella olevia nuoria ja seniorikansalaisia, mutta kasvavassa määrin myös työikäisiä.

A-klinikkasäätiön asiakasmäärät ja hoitovuorokaudet laskivat useissa hoitoyksiköissä niin avo- kuin laitospalveluissa. Korvaushoidossa asiakasmäärät eivät enää kasvaneet vuoteen 2016 verrattuna.

A-klinikkasäätiön strategian mukaisesti käyttöön on otettu etäkuntoutusohjelmia täydentämään tai osittain korvaamaan kasvokkain tarjottavia palveluita. Kiinnostus niihin on ollut hyvää. Erityisesti työssäkäyvät asiakkaat ovat löytäneet etäkuntoutusohjelmat.

Toimintavuoden aikana valmisteltiin ja toteutettiin palvelutuotannon yhtiöittäminen onnistuneesti 30.12.2017. Jatkossa A-klinikka Oy toimii osana A-klinikkasäätiö-konsernia samojen eettisten perusperiaatteiden mukaisesti kuin A-klinikkasäätiökin.