Back to top

Etelä-Suomen palvelualue

Etelä-Suomen palvelualueella alkoivat näkyä tilaajayhteisöjen tuotannolliset muutokset ja valmistautuminen koko sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisen tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa tarvitaan A-klinikka Oy:n päihde- ja mielenterveyspalveluita, mutta niiden toimintatavat ja sisällöt on uudistettava yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi.

Etusivu / Etelä-Suomen palvelualue

 

Toiminta-ajatus: A-klinikkasäätiön Etelä-Suomen palvelualue tuottaa palveluja pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Kymenlaaksossa. Palvelut koostuvat erilaisista avo- ja laitoshoidon sekä asumiseen liittyvistä palveluista. Kuntayhteistyötä toteutetaan pääsääntöisesti ostopalvelu- ja puitesopimusten avulla.

Aluejohtaja: Timo Väisänen

Ylilääkäri: Seija Joukanen 30.6.2017 asti, johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki (oto) 1.7.–31.12.2017

Henkilöstön määrä: 220

Kokonaismenot 2017: (tilinpäätös)

Palvelukokonaisuus:

Pääkaupunkiseutu: Talvitien päiväkeskus; K-klinikat Helsinki, Malmi ja Toinen linja; A-klinikka ja nuorten palvelut, Espoo; Verkkoasunnot; Espoon tukiasumisyksikkö; Lahden seutu: A-klinikka, Lahti; Vieroitushoitoyksikkö ja K-klinikka, Lahti; Etelä-Kymenlaakso: A-klinikka, Kotka; A-klinikka, Hamina; Tuettu asuminen, Kotka; Vinkki, Kotka; Kuntoutumiskeskus, Kotka; Pyhtään tukiasumisyksikkö; Pohjois-Kymenlaakso: A-klinikka, Kouvola; K-klinikka, Kouvola; A-klinikka, Myllykoski; Vinkki, Kouvola; Kuntoutumisklinikka, Kouvola; Palvelutalo, Pyhtää; Kuntoutumiskeskus, Kouvola

Palvelualueen toimintaympäristö

Kuntien palveluiden hankinnat muuttuivat merkittävästi. Osa kunnista vahvisti omia palvelujaan. Sopimuksia sanottiin irti varsinkin Kouvolan sekä Lahden seuduilla. A-klinikkasäätiö palveluntuottajana sanoi tuotantosopimukset irti Talvitien päiväkeskuksesta sekä pääkaupunkiseudun Verkkoasunnoista.

Pääkaupunkiseudulla Helsinki, Espoo ja Vantaa hankkivat korvaushoitopalveluita, hiv-infektion saaneiden henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuollon päiväkeskuspalveluita sekä Verkkoasunto-palveluita. Päiväkeskuksen ja Verkkoasuntojen sopimukset A-klinikkasäätiö sanoi irti ja toiminta siirrettiin ostajakunnille. Espoossa tuotettiin A-klinikka- ja korvaushoidon palveluita sekä nuorten palveluita. Espoolle tuotettiin myös kotouttamispalveluita ilman huoltajaa maahan tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille vuoden loppuun asti.

Lahden seudulla tuotettiin avo- ja laitoshoidon palveluita Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle. A-klinikan toiminta päättyi vuoden loputtua. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä palkkasi omana toimintanaan päihdesairaanhoitajia terveysasemille. Korvaushoidosta ja katkaisu- ja vieroitushoidosta tehtiin määräaikainen suoraostosopimus vuoden lopulla.

Etelä-Kymenlaaksossa tuotettiin edellisvuoden supistuksien jälkeen avohuollon ja laitoshoidon palveluita sekä asumispalveluita toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla. Seutukunnan ulkopuoliset laitoshoidon kilpailutukset lisäsivät laitoshoidon käyttöä vuoden aikana.

Pohjois-Kymenlaaksossa Kouvola osti avohuollon ja laitoshoidon palveluita vuoden määräaikaisilla sopimuksilla ja kilpailutti päihdehuollon palvelut syksyn aikana. Uusi määräaikainen puitesopimus avo- ja laitoshoidon palveluista solmittiin Kouvolaan 1.12.2017 lähtien. Seutukunnan ulkopuoliset laitoshoidon kilpailutukset lisäsivät laitoshoidon käyttöä vuoden aikana.

Säätiön strategiset prosessit palvelualueella

Asiakasprosesseja ja asiakkaiden osallisuutta vahvistettiin yhteisöllisen toiminnan avulla. Yksiköissä pidettiin säännöllisiä yhteisökokouksia, joissa asiakkaat pääsivät vaikuttamaan yksikön toimintaan. Korvaushoidossa oleville viestittiin mahdollisuuksista oman toimijuuden kehittämiseen esimerkiksi A-klinikkasäätiön OK-hankkeessa. Vertaistoimijoiden osuus palvelutuotannossa lisääntyi merkittävästi.

Työntekijät perehtyivät uusien sähköisten työvälineiden käyttöön ja ne on otettiin osaksi yksiköiden toimintatapaa. Verkkopohjaista päihdekuntoutusta kehitettiin erityisesti Espoon A-klinikalla.

Asiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden ja muiden yhteistyötahojen mahdollisuutta pitää yhteyttä yksiköihin parannettiin lisäämällä sosiaalisen median kanavien käyttöä varsinkin Pohjois-Kymenlaaksossa.

Etelä-Suomen palvelualueella hallinnollisesti A-klinikka Oy:ssa toimineet Pyhtään ja Espoon tukiasumisyksiköt lopettivat toimintansa sopimusten irtisanomiseen loppuvuodesta. Koko palvelualueella markkinoitiin verkkopohjaisia kuntoutuspalveluita.

Palvelualueella kehitettiin asiakasauditointeja, joiden uskotaan tulevaisuudessa olevan yksi merkittävä toiminta palvelujen laadun kehittämisessä. Kokemusasiantuntijat pitivät asiakasryhmiä ja auditoivat palvelutuotannon yksiköitä varsinkin Pohjois-Kymenlaaksossa.

Palvelut ja yhteistyö

Vuoden toimintaa normittivat tilaajayhteisöjen mittavat tuotannolliset muutokset. Kullakin seudulla on kuitenkin hyvässä yhteistyössä kehitetty jäljelle jääneitä palveluita ja luotu myös uutta toimintaa.

Etelä-Kymenlaaksossa on virinnyt tarvetta vanhemmuutta tukeville perhepalveluille ja niiden käyttöönotosta neuvoteltiin. Pohjois-Kymenlaakson yhteistyöfoorumit kunta- ja sopimuskumppaneiden kanssa  säilyivät entisinä.

Asiakastilanne

Etelä-Suomen palvelualueen asiakkaissa oli vaihtelua seutukunnittain. Tilaajayhteisöjen tekemät muutokset palvelujen tuottamiseen esimerkiksi omana tuotantonaan muuttivat asiakkaiden hakeutumista myös A-klinikkasäätiön palveluihin. A-klinikkasäätiö tuottaa Etelä-Suomen palvelualueella palveluita ihmisille, joille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eivät ole tarkoituksenmukaisia tai riittäviä. Palvelut räätälöidään kullakin seutukunnalla yhteistyössä tilaajayhteisöjen kanssa. Alkoholinkäyttäjien osuus asiakkaista on vähentynyt. Yhä suurempi osa asiakkaista on moniongelmaisia ja useampaa päihdettä käyttäviä.

Henkilöstö

Etelä-Suomen palvelualueella käytiin toimintavuoden aikana mittavat yt-neuvottelut lähinnä Pohjois-Kymenlaakson ja Lahden alueilla, mutta osittain myös pääkaupunkiseudulla. Yt-neuvottelut  johtuivat tilaajayhteisöjen sopimusten irtisanomisista. Suurin osa irtisanomisista peruttiin, kun uudet tuotantosopimukset tulivat mahdollisiksi. Vuosi oli kuitenkin henkilöstölle ja esimiehille erittäin raskas.

A-klinikkasäätiö toteutti osana yhtiömuotoon siirtymistä myös organisaatiouudistuksen. Kaikki johtajat, päälliköt ja esimiehet sanottiin irti ja tulevaisuuden kevennetty organisaatiorakenne astui asteittain voimaan vuoden vaihteessa 2017–2018.

Talous

Etelä-Suomen palvelualueen palvelut tuoteutettiin ostopalvelu- tai puitesopimuksilla sekä maksusitoumuksilla, joissa tapahtui suhteellisen paljon muutoksia.

Palvelualue oli taloudellisesti haastavassa tilanteessa koko vuoden. Menot olivat kriittisessä tarkastelussa jatkuvasti. Joidenkin palvelusopimusten sisällöt tuottivat taloudellista vajetta. Talvitien päiväkeskuksen ja Verkkoasuntojen sopimukset pääkaupunkiseudulla sanottiin tästä syystä irti, päättymään toimintavuoden aikana. Kiinteistöihin liittyvät remontointitarpeet ja asiakasmaksujen luottotappiot rasittivat toimintavuoden taloutta.

Asiantuntijapalvelut

Etelä-Suomen palvelualue tuotti aiemmin asiantuntijapalveluita tilaajayhteisöjen ja muiden tahojen tarpeisiin. Toimintavuonna palvelualueen päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten asiantuntijatoiminta ohjattiin oman organisaation kehittämiseen. Asiantuntijapalveluiden myynnistä luovuttiin suurilta osin. Vuoden aikana valmistauduttiin yhtiöittämisen myötä myös keskittämään A-klinikkasäätiön asiantuntijapalveluita. Asiakasauditointeja alettiin tuotteistaa ja tarjota oman organisaation asiakastyön laadun kehittämiseksi.

Yhteenveto ja tulevaisuus

Etelä-Suomen palvelualueella alkoivat näkyä tilaajayhteisöjen tuotannolliset muutokset ja valmistautuminen koko sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisen tulevaisuuteen. Tuotantosopimuksia sanottiin irti ja päihde- ja mielenterveystyön palveluita kotiutettiin kuntiin.

Osana koko A-klinikkasäätiön toimintaa Etelä-Suomen palvelualue jousti toiminnallaan tilausten mukaisesti. Henkilöstöä sanottiin irti kymmenittäin. Vaikka irtisanomiset peruttiin suurelta osin uusien tuotantosopimusten myötä, oli vuosi sekä johdolle että henkilöstölle erittäin raskas.

A-klinikkasäätiö valmistautui yhtiöittämään palvelutuotantonsa vuoden 2018 alusta. Etelä-Suomen palvelualueen ensimmäiset yksiköt toimivat yhtiössä jo syksystä 2015 lähtien. Tosin nämä tukiasumistoimintaan keskittyneet yksiköt jouduttiin lopettamaan sopimusten irtisanomisten takia toimintavuoden loppuun mennessä. Tulevaisuudessa tarvitaan A-klinikka Oy:n päihde- ja mielenterveyspalveluita, mutta niiden toimintatavat ja sisällöt on uudistettava yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi.

Etelä-Suomen palvelualue    

  Avohoito     Korvaushoito     Laitoskuntoutus     Selviämisasemat     Asumispalvelut
Asiakkaita     3554     899     1049     384     217
Vuorokausia                 16375           59373
Tapahtumia/käyntejä   165587     135235           947