Back to top

Laatutyön tulokset

A-klinikkasäätiö sai SHQS-laatusertifikaatin koko toiminnalleen joulukuussa 2015. Vuoden 2017 aikana toteutettiin laadun ylläpitämiseen tarvittavat kehittämistehtävät ja laatutyön vuosittaiset johdon katselmukset, sisäiset auditoinnit, itsearvioinnit ja ulkoinen ylläpitoauditointi. Laatusertifikaatti lisättiin koskemaan myös A-klinikka Oy:tä.

Etusivu / Laatutyön tulokset

Johdon katselmuksissa teemana oli strategiatyö ja ne toteutettiin ensimmäisen kerran erillisinä säätiössä ja yhtiössä. Ensimmäinen asiakasauditointi toteutettiin sisäisenä auditointina Hämeenlinnan asumispalveluihin. Marraskuussa tehdyssä toisessa ylläpitoauditoinnissa arvioinnin erityisteemoina olivat strateginen johtaminen, riskien-, turvallisuuden ja tietojenhallinta sekä toiminnan arviointi ja mittaaminen. Prosesseista tarkasteltiin laitoskuntoutusprosessia, lastensuojelun laitoshoitoa sekä osallisuuden ja haittojen vähentämisen prosessia.

Auditoijien palautteen mukaan A-klinikkasäätiön strategia on jalkautettu hyvin toimintoihin. Yhtiön strategia on linjassa säätiön strategian kanssa ja suunnitelma sen jalkautuksesta toimintasuunnitelmissa on hyvä. Yhtiön strategiatalo ja sen neljään näkökulmaan liitetty palvelulupausajattelu saivat auditoijilta kiitosta. Asiakkaan osallisuus ja arvostaminen sekä moniammatillinen työskentelytapa näkyvät edelleen poikkeuksellisina vahvuuksina säätiön ja yhtiön työssä. Asiakasauditointi mainittiin erityisenä vahvuutena.

A-klinikkasäätiön uusi hallintomalli tukee johtamista. Säätiössä se perustuu tiimiajatteluun. Palvelutuotannon/yhtiön organisaatiomuutoksessa johtajien ja esimiesten määrää on vähennetty noin kolmanneksella.

Säätiön kehittämistoiminta on monipuolista ja suunnitelmallista. Auditoinnin kohteena oli osallisuuden vahvistamisen ja haittojen vähentämisen prosessi, jossa tehdään strategian mukaista työtä ihmisten parissa ruohonjuuritasolla. Eettinen asenne ja arvoperusta, asiakkaan kunnioittaminen sekä henkilöstön vahva osaaminen tekivät vaikutuksen auditoijiin.

Asiakkaan osallisuus ja arvostaminen sekä moniammatillinen työskentelytapa näkyvät edelleen poikkeuksellisina vahvuuksina säätiön ja yhtiön työssä. Asiakasauditointi mainittiin erityisenä vahvuutena.

Laitoskuntoutuksen prosessi auditoitiin Länsi-Suomen alueella. Se sai kiitosta asiakaslähtöisten ryhmätoimintojen tuloksellisesta kehittämisestä: ryhmätoiminta oli laskenut hoidon keskeyttämisprosenttia. Mittarien käyttö oli erinomaista ja markkinointivastuu oli ilahduttavasti tunnistettu. Hoitosuunnitelmat olivat erinomaisia ja kirjaukset asiakasta kunnioittavia. Auditoijat panivat merkille myös Stoppareiden saaman hyvän palautteen asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta.