Back to top

Länsi-Suomen palvelualue

Palveluiden kehittämisen painopisteenä olivat palvelulupauksen kehittäminen ja käyttöönotto. Hallinnossa valmistauduttiin palvelutuotannon siirtoon A-klinikka Oy:lle. Seuraavan vuoden haasteena on palvelutuotannon ja palvelutuotteiden kehittäminen yhtiönä sekä uuden toimintarakenteen vakiinnuttaminen.

Etusivu / Länsi-Suomen palvelualue

 

Toiminta-ajatus: Länsi-Suomen palvelualue tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia päihdehuollon palveluita sekä tekee seudullista ja maakunnallista yhteistyötä ja kehittämistyötä. Yhteistyöllä ja kehittyvillä palveluilla pyritään vastaamaan myös päihde- ja mielenterveystyön tulevaisuuden tarpeisiin.

Aluejohtaja: Hannu Ranta

Ylilääkäri: Markus Partanen

Henkilöstön määrä: 121

Kokonaismenot 2017: (tilinpäätös)

Palvelukokonaisuus:

Avopalvelut: A-klinikka ja Perhekuntoutumisklinikka, Kokemäki; A-klinikka, Salo; Toimintakeskukset, Salo; A-klinikka ja nuorisoasema, Turku; Laitospalvelut: Kuntoutumiskoti, Salo; Kotiklinikka, Salo; Tuettu asuminen, Salo; Ryhmä- ja vertaistuki, Salo; Kuntoutumishoitoyhteisö Salo; Kuntoutumishoitoyhteisö, Somero; Vieroitushoitoyksikkö ja selviämisasema, Salo; Vieroitushoitoyksikkö ja selviämisasema, Turku

Palvelualueen toimintaympäristö

Länsi-Suomen palvelualue toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Väestöpohja on noin 500 000 asukasta.

Toimintaympäristössä näkyi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen valmistautuminen. Kuntien omia palvelukokonaisuuksia kehitettiin erityisesti avopalveluiden osalta. Pitkään rakennettu hyvä kuntayhteistyö mahdollisti sen, että Länsi-Suomen palvelualuetta kutsuttiin edelleen mukaan tärkeisiin kuntafoorumeihin suunnittelemaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden tulevaisuutta ja kokonaisuutta.

Säätiön strategiset prosessit palvelualueella

Asiakasprosesseja vahvistettiin kiinnittämällä erityistä huomioita palvelujen mahdollisimman joustavaan tavoitettavuuteen ostaja-asiakkaiden ja palvelua käyttävien asiakkaiden kannalta. Palvelulupauksen työstäminen aloitettiin. Keskeinen tavoite oli mahdollistaa asiakkaille ajanvaraus päivystysvastaanotoilta ympäri vuorokauden. Asiakkaiden osallisuutta vahvistettiin ja palvelualueen ensimmäinen asiakasauditointi toteutettiin Louhela-yhteisössä keväällä.

Verkkoavusteinen päihdekuntoutus vakiintui yhdeksi toimintamuodoksi. Etälääkäripalveluita toteutettiin video- ja tietokonevälitteisesti Poriin, Tampereelle, Hämeenlinnaan, Espooseen, Saloon, Turkuun ja Kokemäelle.

Palvelutoiminnan yhtiöittämiseen valmistauduttiin ottamalla käyttöön uuden organisaation mukaiset nimet ja johtamisrakenne. Uutta organisaatio- ja johtamismallia rakennettiin syksyn ajan. Uusi rakenne otettiin käyttöön joulukuusta alkaen.

Palvelut ja yhteistyö

Avopalveluissa toteutettiin laajasti ryhmätoimintaa eri teemoilla. Turun A-klinikalla toteutettiin neljä ja Salon A-klinikalla yksi peliongelmaisten ryhmä. Avokuntoutuskursseja pidettiin Turussa ja Salossa. Yhteistyötä tehtiin aiempien vuosien tapaan muiden toimijoiden kanssa. Turun A-klinikan muutettua samaan kiinteistöön Rikosseuraamusviraston kanssa yhteistyö lisääntyi asiakastyön ja hoitoon ohjauksen osalta. Peruspalveluihin tuotettiin lääkärin konsultaatioita. Työntekijät toimivat monissa yhteistyöverkostoissa ja olivat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä alueen päihdepalveluita. Myös etsivä nuorisotyö jatkoi toimintaansa Salossa ja Turussa.

Syyskuussa huumeidenkäyttäjille avattiin Saloon matalan kynnyksen toimintapaikka. Asiakkaat nimesivät paikan Open Dooriksi. Open Door oli avoinna kahtena päivänä viikossa ja tavoitti hyvin kävijöitä. Open Doorissa on mahdollisuus asioida anonyymisti. Paikasta saa neuvontaa, ohjausta ja vertaistukea. Tarjolla on kahvia ja syötävää, mahdollisuus vaatteiden pesuun ja vapaa-ajan toimintaan.

Ryhmä- ja vertaistukitoiminta työskenteli syyskesällä projektimuotoisesti. Saloon toteutettiin ohjelmallinen Asunnottomien yö 17.10. ja sosiaalisen median keskusteluun nostettiin aktiivisesti ajankohtaisia aiheita asunnottomuudesta.

Salon kuntoutumisyhteisössä kehitettiin ryhmämuotoisen kuntoutuksen moduuli. Asiakkaat osallistuivat ryhmien kehittämiseen ja arviointiin aktiivisesti. Kuntoutuksen rakenteita päivitettiin ja yhteistyötä asiakkaan avohuollon toimijoiden kanssa lisättiin. Yhteisöstä poistettiin huume- ja korvaushoitokiintiöt.

Salon vieroitushoitoyksikössä ja selviämisasemalla asiakkaalle tarjottiin palvelulupauksen mukaisesti palvelua 72 tunnin kuluessa yhteydenotosta. Yksikkö toimi myös päivystysyksikkönä Salon tukiasuntoasiakkaille sekä Someron kuntoutumishoitoyhteisön asiakkaille. Salon päihdeyksikön kanssa sovittiin uudenlaisia toimintamalleja asiakkaan hoitoonohjaukseen.

Prässiryhmä toimi edelleen keskeisenä osana vieroitushoitoyksikön toimintaa Salossa. Vuoden 2017 aikana vahvistettiin erityisesti kokemusasiantuntijoiden ja vertaistuen hyödyntämistä hoidossa. Prässiryhmään osallistui säännöllisesti henkilöitä Salon ryhmä- ja vertaistuen omasta vertaistukiryhmästä, Salossa käynnissä olevasta kokemusasiantuntijakoulutuksesta sekä ulkopuolisia kokemusasiantuntijoita. Yksikössä oli myös oman kokemuksen omaavia opiskelijoita erilaisista koulutuksista pidemmillä harjoittelujaksoilla. Palaute asiakkailta on ollut hyvää ja henkilökunta on saanut uudenlaisia näkökulmia työhön.

Turun vieroitushoitoyksikössä ja selviämisasemalla suunniteltiin Preikki-ryhmän laajentamista koskemaan korvaushoidossa olevia. Suunnittelu kokemusasiantuntijoiden mukaan ottamiseksi ryhmätoimintaan aloitettiin. Kokemusasiantuntijat tulevat mukaan toimintaan vuoden 2018 alussa. Kokeiltiin myös toimintamallia, jossa asiakkailla oli mahdollisuus siirtyä päivystyksestä hoitoon ympäri vuorokauden. Kokeilusta saatiin hyvät kokemukset ja toimintamalli vakinaistettiin.

Kuntoutumiskoti Salo vakiinnutti hoitokäytäntöjään lääkäripalvelujen ja asiakaskartoitusten osalta. Uusia asiakaskuntia saatiin yhteistyökumppaneiksi. Uusina kuntina asiakkaita ohjattiin yksikköön Turusta ja Kemiönsaaresta. Aktiivisen kuntouttamisen malli on yksikössä edelleen tuloksellinen. Hoitoon tullessaan ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevista asiakkaista kevyempiin palveluihin siirtyi yhdeksän asiakasta. Kaikkiaan yksikössä oli hoidossa olevia asiakkaita 25.

Asiakastilanne

Työttömyys, syrjäytyminen, asunnottomuus ja huumehoidon tarve näkyivät erityisesti laitoshoidon asiakastilanteessa. Moniongelmaisten asiakkaiden määrä lisääntyi, joilla on yhtäaikainen mielenterveys- ja päihdeongelma sekä sosiaalista resurssien puutetta. Hoitoon hakeutui aiempaa enemmän ensikertalaisia. Nuorten ja ikääntyneiden asiakkaiden määrä oli suuri. Avopalveluissa korostuivat asiakkaiden psyykkiset ongelmat päihdeongelman rinnalla.

Henkilöstö

Henkilöstön koulutuksissa panostettiin sisäisiin koulutuksiin. Henkilöstö sai koulutusta lähisuhdeväkivallan kohtaamiseen, mindfulness-taitoihin, peliongelmien käsittelyyn ja lääkehoidon osaamiseen lisäämiseen. Henkilöstöllä oli mahdollisuus työnkiertoon. Työnkierron avulla moni työntekijä pääsi laajentamaan osaamistaan sekä tuomaan toiseen yksikköön uutta osaamista omasta työstään.

Talous

Länsi-Suomen palvelualueella on kuntien kanssa kumppanuus-, ostopalvelu- ja puitesopimuksia. Salon ja Turun sopimukset kattoivat reilun 60 % tuloista. Lähes kaikkien muiden kuntien kanssa on ostopalvelusopimukset. Säkylä irtisanoi sopimuksen vuoden lopusta alkaen. Laitoskuntoutuksen palveluita kilpailutettiin ja niiden seurauksena tehtiin puitesopimuksia palvelukokonaisuuksista. Kuntakumppaneiden kanssa rakennettiin edelleen tiivistä yhteistyötä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti kuntien palvelutarpeiden ja tuotettavien päihdepalveluiden kohtaamiseen sekä onnistuneeseen markkinointiin. Päihdepalveluiden kilpailutuksia seurattiin. Soveltuviin kilpailutuksiin osallistuttiin aktiivisesti.

Asiantuntijapalvelut

Alueen henkilöstön työturvallisuusosaamista hyödynnettiin aloittamalla koulutuskokonaisuuden suunnittelu työturvallisuudesta koko palvelutuotannon henkilöstölle. Koulutuksen suunnittelijat ja toteuttajat työskentelivät Länsi-Suomen palvelualueella. Henkilöstöllä on hyvin laajasti osaamista. Osaaminen ja kouluttamismahdollisuudet kartoitettiin. Tavoitteena oli rakentaa käytäntö sisäiselle koulutukselle.

Yhteenveto ja tulevaisuus

Palveluiden kehittämisen painopisteenä olivat palvelulupauksen kehittäminen ja käyttöönotto. Hallinnossa valmistauduttiin palvelutuotannon siirtoon A-klinikka Oy:lle. Seuraavan vuoden haasteena on palvelutuotannon ja palvelutuotteiden kehittäminen yhtiönä sekä uuden toimintarakenteen vakiinnuttaminen.

Länsi-Suomen palvelualue

  Avohoito Laitoskuntoutus Selviämisasemat Asumispalvelut
Asiakkaita 3123 1091 633 117
Vuorokausia   14463 1409 13294
Tapahtumia/käyntejä 44568