Back to top

Sisä-Suomen palvelualue

Toimintavuodelle tunnusomaista oli johtamisjärjestelmän ja hallintorakenteen kehittäminen sekä laatusertifikaatin mukainen palvelujen, toimintojen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen. Tulevaisuudennäkymät ovat luottavaiset huolimatta kuntien taloustilanteesta ja toimintaympäristön muutoksesta. Seuraavan vuoden haasteena on palvelutuotannon ja palvelutuotteiden kehittäminen yhtiönä sekä uuden toimintarakenteen vakiinnuttaminen.

Etusivu / Sisä-Suomen palvelualue

 

Toiminta-ajatus: Sisä-Suomen palvelualue tuottaa Hämeenlinnan, Tampereen ja Sastamalan seudun kunnille monipuolisia ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön hoito- ja asiantuntijapalveluita.

Aluejohtaja: Juha Silius 

Ylilääkäri: Seija Joukanen 

Henkilöstön määrä: 104 

Kokonaismenot 2017: (tilinpäätös)

Palvelukokonaisuus: 

Hämeenlinna: A-klinikka, Hämeenlinna; Vinkki, Hämeenlinna; Vieroitushoitoyksikkö ja Asumispalvelukeskus, Hämeenlinna; Ehkäisevän päihdetyön yksikkö; Nuorten Selvis; Sastamala: päihdepalvelut Sastamalan mielipisteeseen ja Huittisiin; Tampere: A-klinikka, Tampere; Nuorisoasema, Tampere; Tampereen Huumehoidon avopalvelut; Pirkanmaan huumehoidon avopalvelut; Kuntoutumiskeskus, Tampere

Palvelualueen toimintaympäristö

Sisä-Suomen palvelualue toimii Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueilla. Väestöpohja on noin 680 000 asukasta. 

Vuonna 2017 kuntien tiukka taloustilanne jatkui ja valmisteilla olevan sote-uudistuksen aiheuttama epävarmuus lisäsi toimintaympäristön haasteellisuutta. Toimintavuoden aikana useat kunnat harkitsivat ja osittain toteuttivatkin päihdepalveluiden kilpailutuksia.  

Tampereen palvelurakenteessa tapahtui merkittäviä muutoksia. Tampereen kaupunki lopetti pitkäaikaisen palvelujen oston A-klinikalta vuonna 2015 ja Nuorisoasemalta 31.12.2017. Näillä tekemillään muutoksilla se vahvisti omaa palvelutuotantoaan. Lisäksi Tampere kilpailutti vuonna 2016 neuvottelumenettelyllä huumehoidon avopalvelut. Huumehoidon avopalvelua alettiin tuottaa kokonaan uudella konseptilla, jossa on kaksi palveluntuottajaa. Konseptiin liittyy kokeilu, jossa asiakas saa itse valita vuodeksi kerrallaan, kumman palveluntuottajan palveluita hän haluaa käyttää. 

Hämeenlinnan seudulla kuntien kanssa käytyjä neuvotteluja leimasi erityisesti valmistautuminen tuleviin sote-ratkaisuihin. Kuntakentän taloushaasteista huolimatta seudun kunnat panostivat kuitenkin edelleen päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn ostamalla ehkäisevän päihdetyön koordinaatio- ja asiantuntijapalvelua. Päihde- ja mielenterveysongelmien varhaisen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn merkitys tulee lähitulevaisuudessa lisääntymään entisestään, kun kuntien sosiaali- ja terveysmenot jatkavat kasvuaan väestön ikääntymisen myötä.

Säätiön strategiset prosessit palvelualueella 

Vuoden 2017 aikana valmistauduttiin palvelutuotannon yhtiöittämiseen. Palvelutuotannon yksiköiden nimet yhdenmukaistettiin, samoin johtamisrakenne. Palvelutuotannon siirtyminen yhtiöön toteutui vuoden vaihteessa 2017–2018. Tuolloin koko A-klinikkasäätiön palvelutuotanto siirtyi säätiön 100%:sti omistaman A-klinikka Oy:n vastuulle. Vanhat palvelualueet lakkautettiin ja palvelutuotanto jaettiin uuden organisaation mukaisesti avo- ja laitoshoidon kokonaisuuksiin.  

Asiakkaiden osallisuutta vahvistettiin, ja palvelualueen ensimmäiset asiakasauditoinnit toteutettiin Tampereen kuntoutumiskeskuksessa ja Hämeenlinnan asumispalveluissa. Myös kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa vahvistettiin niin avo- kuin laitospalveluissa. Samoin jatkettiin yhteisöllisyyden lisäämistä ja ryhmätoiminnan kehittämistä. Alueen ensimmäiset asiakasauditoinnit toteutettiin Tampereen kuntoutumiskeskuksessa ja Hämeenlinnan asumispalveluissa. Kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa vahvistettiin niin avo- kuin laitospalvelussa. 

Verkkoavusteinen päihdekuntoutus vakiintui palvelualueen yhdeksi hoitopalveluksi. Etälääkäripalveluita toteutettiin video- ja tietokonevälitteisesti Tampereen ja Hämeenlinnan palveluyksiköihin. Vuoden 2017 aikana panostettiin aiempaa enemmän palvelualueen internet-sivujen kehittämiseen ja sosiaalisen median käyttöön viestinnän ja markkinoinnin osana. Samoin lisättiin näkyvyyttä alan messuilla ja muissa tapahtumissa.

Palvelut ja yhteistyö

Vuosi 2017 oli Sisä-Suomen palvelualueen toinen toimintavuosi. Uutta palvelurakennetta kehitettiin aktiivisesti niin sisäisesti kuin suhteessa sopimuskuntiin. Samalla valmistauduttiin tulevaan palvelutuotannon yhtiöittämiseen.   

Matalan kynnyksen periaatteella toimivaa huumehoidon avopalvelua alettiin vuoden alusta tuottaa Tampereen kaupungille. Palvelukonseptin keskeinen tavoite on parantaa huumehoidon asiakkaiden osallisuutta, vertaistukea, pysymistä hoidossa ja etenemistä palveluissa. Tarkoituksena on lisätä asiakkaan hyvinvointia erityisesti yhteisöllisten menetelmien käyttöä lisäämällä. Tässä Tampereen kaupungille tuotettavassa avohuumehoidon konseptissa asiakkaat saavat vuodeksi kerrallaan itse valita haluamansa palveluntuottajan kahdesta vaihtoehdosta. Palvelumme muodostuu konsortiosta, jossa on lisäksemme mukana Silta-Valmennusyhdistys ja Tampereen A-kilta. Tämä on tarkoittanut käytännön yhteistyön tekemistä paljon niin kumppaneiden, tilaajan kuin toisen palveluntuottajan kanssa. 

Kumppanuussopimus ja A-klinikkasäätiön päihdeklinikkatoiminta päättyivät Sastamalassa vuoden vaihteessa. Tämä ei merkinnyt yhteistyön loppumista, sillä Sastamalan kaupunki valitsi A-klinikkasäätiön edelleen yhteistyökumppanikseen päihdepalveluita tuottamaan. Sastamalassa integroitiin saman katon alla tuotettavaksi A-klinikkasäätiön päihdepalvelut ja Sastamalan kaupungin Mielipisteen mielenterveyspalvelut. 

Hämeenlinnassa katkaisuhoidon asiakasohjauksen toimintatapoja muutettiin asiakaslähtöisemmäksi sekä lisättiin katkaisuhoidon yhteisöllisyyttä. Lammin ja Jukolan sivuvastaanottotoiminta vakiinnutettiin. Tuoreena palveluna oli kaupungin nuorten terveysneuvontapiste Walk in:n kanssa toteutettu yhteistyö. Lisäksi vakiinnutettiin päihdetyöntekijän palvelut nuorille. Yhteistyössä osallistuttiin Hämeenlinnan kaupungin lasten ja perheiden kärkihanke-työryhmiin ja alueellisen dementiayksikön suunnitteluun. Lisäksi tuotettiin selviämisteltan palvelu Kantolan festivaalitapahtumaan sekä päivystettiin muissa nuorten tapahtumissa, kuten koulujen päättäjäisissä, aloituksessa ja Vanaja-festareilla. 

Tampereen kuntoutumiskeskuksen katkaisu- ja vieroitushoito-osastolla näkyi selkeästi kuntien suuntaus hoitaa päihdeasiakkaansa omissa palveluissaan. Kuntoutumiskeskuksen toiminnan pääpaino oli vieroitushoidoissa. Jatkona olevat kuntoutusjaksot tarjottiin kuntoutusosastolla. Näissä erityisesti Tampereen ulkopuoliset kunnat lisäsivät ostojaan. Tuettu asuminen vakiinnutti asemaansa sekä kunta-asiakkaiden, että palvelua saavien asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi sakkovankiyhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen vakiintui. Tarjottavien palveluiden sisältöä sekä uusia palvelutuotteita kehitettiin palvelumuotoilun keinoin yhdessä henkilökunnan ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kuntoutumiskeskuksen palveluita uudistettiin myös kehittämällä laitoshoidon jatkumoksi avokuntoutukseen suuntaavia palveluita.

Asiakastilanne 

Kuntien säästötoimet, keskittyminen omien päihdehoidon palveluiden kehittämiseen sekä sote-uudistukseen valmistautuminen näkyivät sekä avo- että laitospalveluissa. Selkeää muutosta tapahtui katkaisu- ja vieroitushoito-osaston asiakasprofiilissa ja määrässä. Perinteisten katkaisuhoitoasiakkaiden määrä väheni edelleen. Vastaavasti vieroitushoitoasiakkaiden määrä kasvoi jonkin verran. Huumeiden käytön yleistyminen näkyi niin avo- kuin laitospalveluihin hakeutuvien asiakkaiden hoidon tarpeissa. 

Asiakaskunta oli huono-osaista ja moniongelmaista. Työttömyys, syrjäytyminen, asunnottomuus ja huumehoidon tarve näkyivät palveluja tuotettaessa. Asiakkaiden vieroitukseen ja kuntoutukseen pääsyn kynnys on noussut huomattavasti viime vuosien aikana. Erityisesti moniongelmaisten ja monia päihteitä käyttävien nuorten aikuisten osuus asiakaskunnasta kasvoi edelleen viime vuoden aikana. Korvaushoitoon hakeutuminen on aiempaa hyväksytympää ja siihen pääseminen on helpompaa. Korvaushoitoon hakeutuvien ja korvaushoidossa olevien määrä nousi erityisesti Tampereella.  

Henkilöstö

Vuonna 2017 hyödynnettiin entistä enemmän henkilöstöhallinnon digitalisaation mahdollisuuksia. Henkilöstön hyvinvoinnista pyrittiin huolehtimaan henkilöstöhallinnon ohjeiden mukaisesti koulutussuunnitelmin, työnohjauksin sekä mahdollisimman laadukkaalla työn rakenteella. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti koulutuksissa painotettiin päihdetyön osaamisen päivittämistä, psykiatrista koulutusta sekä huume- ja lääkehoidon erityisosaamista.

Henkilöstöllä oli mahdollisuus työnkiertoon. Työnkierron avulla muutamat työntekijät pääsivätkin täydentämään osaamistaan. Tampereella avohuumehoidon yhdistyminen yhden yksikön alle mahdollisti uuden toimintakulttuurin synnyttämiseen ja kehittämiseen osallistumisen ja sen parissa työskentelemisen.

Talous

Sisä-Suomen palvelualueella on voimassa kumppanuus-, ostopalvelu- ja puitesopimuksia kuntien kanssa. Hämeenlinnan ja Tampereen sopimukset kattoivat reilusti yli puolet palvelualueen tuloista. Lähes kaikkien muiden kuntien kanssa ovat voimassa ostopalvelusopimukset.  

Vuosi oli taloudellisesti tiukka. Kunnat vahvistivat omaa palvelutuotantoaan ja ohjauskriteerit ulkopuolisiin palveluihin ohjaamiseen tiukkenivat entisestään yhä useammalla kunnalla. Tämä näkyi Tampereen kaupungin laitoshoidon käytön supistumisena. Syksyllä Tampere vahvisti lopettavansa Nuorisoasemapalveluiden ostamisen vuoden 2018 alusta.  

Hämeenlinnan kaupungin kanssa kesällä käydyt yhteistyöneuvottelut tuottivat hieman lisäystä kumppanuussopimuksen palveluostoihin seuraavalle vuodelle. Hämeenlinnan katkaisuhoitoyksikön käyttöaste saatiin pysymään korkeana toimintakäytäntöjä parantamalla. Palvelualueen sisäistä yhteistyötä tehostettiin edelleen. Yhä useampi asiakas pyrittiin ohjaamaan palvelualueen sisällä Hämeenlinnan katkaisuhoidosta tarvitsemaansa jatkohoitoon Tampereen Kuntoutumiskeskukseen tai Päihdesairaalaan. Päihdepalveluiden valtakunnallisia kilpailutuksia seurattiin ja soveltuviin kilpailutuksiin jätettiin tarjouksia.

Asiantuntijapalvelut

Palvelualueen asiantuntijapalveluista vastasi oma päätoiminen kouluttaja syksyyn asti. Hän toteutti työnohjausta ja yksittäisiä koulutustilauksia eri puolilla maata. Hän koordinoi A-klinikkasäätiölle tulevia koulutuspyyntöjä ja ylläpiti A-klinikkasäätiön kouluttajaverkostoa. Myös koulutustuotteiden kehittäminen oli osa hänen työtään.   

Palvelualueen koulutus- ja työnohjausverkostoon kuuluu oman työnsä ohella toimivia, eri koulutustaustan omaavia työntekijöitä. He ovat yhdessä päätoimisen kouluttajan kanssa tehneet yksilötyönohjausta, ryhmätyönohjausta, työyhteisövalmennusta, konsultointia ja koulutusta. Koulutusaiheita ovat olleet: motivointi työvälineenä, päihdearviointi, päihteiden käytön puheeksi ottaminen, huume- ja päihdetietous, päihdekorvaushoidon peruskoulutus, nuorison kannabisluennot ja vanhempainillat, ryhmän ohjaamisen perusteet, tunnetaidot ja suuttumuksen hallinta, yhteisöhoidon perusteet, ikääntyneiden päihdeongelmien arviointi ja hoito, peliongelman arviointi ja hoito, päihde- ja mielenterveysongelman samanaikainen hoito, ensiapukoulutus ja akupunktiokoulutus.

Yhteenveto ja tulevaisuus

Toimintavuodelle tunnusomaista oli johtamisjärjestelmän ja hallintorakenteen kehittäminen sekä laatusertifikaatin mukainen palvelujen, toimintojen ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen edelleen. Tulevaisuudennäkymät ovat palvelualueella luottavaiset huolimatta kuntien taloustilanteesta ja toimintaympäristön muutoksesta. A-klinikkasäätiön palvelutuotannossa haasteeksi on muodostunut joustavien ja yksilöllisten palveluiden tuottaminen, joiden laatu ja vaikuttavuus ovat helposti mitattavissa. A-klinikka Oy:ssä hoitotyön palveluprosesseja jalostetaan, yhdenmukaistetaan ja tehostetaan edelleen.   

Toiminnan kehittäminen kohti sote-uudistusta ja palvelutuotannon yhtiöittämisen jalkauttaminen edellyttävät uudenlaista otetta koko organisaatiossa: vahvan substanssiosaamisen omaavan organisaation on vahvistettava johtamisosaamistaan, aktivoiduttava kumppanien hankinnassa ja asiakkaiden kuuntelussa sekä markkinoitava palvelujaan.   

Hallinnossa valmistauduttiin palvelutuotannon siirtoon A-klinikka Oy:lle. Seuraavan vuoden haasteena on palvelutuotannon ja palvelutuotteiden kehittäminen yhtiönä sekä uuden toimintarakenteen vakiinnuttaminen.

Sisä-Suomen palvelualue

  Avohoito Korvaushoito* Laitoskuntoutus Asumispalvelut
Asiakkaita 2337 116 681 82
Vuorokausia     9242 21869
Tapahtumia/käyntejä 48500 18881    

* Sisältyy avohoidon asiakas- ja tapahtumamääriin.