Back to top

Sosiaalinen integraatio ja haittojen vähentäminen

Kehitysohjelman tavoitteena on päihteistä aiheutuvien haittojen vähentäminen ja riskiryhmien syrjäytymisen väheneminen matalan kynnyksen palvelujen avulla ja tätä kautta myös osallisuuden mahdollisuuksien lisääntyminen. Kehitysohjelman kohderyhmänä ovat erityisesti riippuvuuksista haittoja kokevat ihmiset ja heidän läheisensä sekä syrjäytymisuhan alla olevat ihmiset, jotka jäävät julkisten palvelujen ulkopuolelle. Kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten asemaa pyritään vahvistamaan. Kohderyhmänä myös ammattilaiset ja media.

Etusivu / Sosiaalinen integraatio ja haittojen vähentäminen

Lisätietoa: Marja Merikallio p. 050 3028 164 ja [email protected]

Yksilöityjen katselujen määrä Päihdelinkin haittojen vähentämisen osioissa

 

Huumeidenkäyttäjien palvelujen saantia ja asemaa palvelujenkäyttäjinä vahvistetaan

Osis-, Völjy-, Street- ja OK-hankkeissa on tehty monipuolista työtä huumeidenkäyttäjien ja opioidiriippuvuuden lääkkeellisessä korvaushoidossa olevien potilaiden kanssa. Työ on sisältänyt mm. infektiotautien katutestausta, vertaistoiminnan sekä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyön kehittämistä, asumisen tukea, ohjausta palvelujen ulkopuolelta palvelujärjestelmän piiriin sekä korvaushoitopotilaiden työ- ja toimintavalmiuksien lisäämistä. Korvaushoitopotilaat perustivat oman opioidikorvaushoidon edistämisyhdistyksen Okey ry:n.

Osiksen toimintaan osallistuneiden määrä 2017 oli 83 henkilöä. Koulutustilaisuuksia järjestettiin 5, joihin osallistui yhteensä 50 henkilöä. Vertais- ja tukiryhmät kokoontuivat 33 kertaa ja osallistujia oli 53, Tsemppis-kahvila oli auki 34 kertaa, jolloin yksilöaikoja annettiin 50 kertaa/19 eri ihmistä. Vertotiimiin osallistui 36 eri ihmistä ja osallistumiskertoja oli 137. VeryNais-ryhmässä  osallistujia oli 28 ja osallistumiskertoja oli 105.

Etsivä työ käynnistyi Osiksessa

Uutena työmuotona Osis II-hankkeessa käynnistettiin etsivä työ, jonka tavoitteena oli kohdata päihdemaailmassa eläviä ihmisiä kaduilla ja tarjota apua sekä tukea ihmisten omista tarpeista lähtien. Työparina etsivässä työssä työskentelivät ammattilainen ja vertainen. Etsivä työ lähti maltillisesti helmikuussa käyntiin ja työntekijät ja vertaiset pääsivät opettelemaan ihan uutta työmuotoa ja toimintaa. Loppuvuodesta 2017 etsivä työ oli löytänyt paikkansa Osiksen toimintakokonaisuudessa ja useat yhteistyökumppanit tunsivatkin jo etsivän työn tiimin nähdessään heidät. Etsivä työ toteutui vuoden aikana 28 kertaa ja kohtaamisia oli yhteensä 95.

Lue lisää: Elämä vastassa-blogi

Tarinoita vertaisuudesta

Vuonna 2017 Osiksessa vietettiin II-hankkeen päätösvuotta. Sen kunniaksi pitkäaikaisimmat vertaiset palkittiin leirillä Kuusamon erämaisemiin 13.–16.6.2017 kiitoksena aktiivisesta vertaistyöstä. Kuusamon leirillä kerättiin myös vertaisten omalla äänellä tuotettu Tarinoita vertaisuudesta -kirjanen. Siihen on koottu Osiksen vertaisten arjen kokemuksia vertaisyön ytimestä ja samalla se on myös Osis II-hankkeen loppujulkaisu.

Asumisen tukea ja osallistavaa toimintaa

Tampereella toimivan Völjy-hankkeen tarjoama apu tavoittaa henkilöitä, joiden on muuten vaikea hakea apua. Völjyssä tarjotaan asumisen tukea ja työpajatoimintaa. Völjyn tuella ihmiset ovat onnistuneet pitämään kodin kunnossa ja hoitamaan asumiseen liittyviä velvoitteita asianmukaisesti ja välttyneet häädöiltä.

Völjyn asumisen tukeen ja osallistavaan toimintaan on vuoden aikana osallistunut 206 eri henkilöä. Asumiseen liittyviä asioita on hoidettu 625 kertaa. Ryhmiin on osallistuttu 515 kertaa.

Hankkeen yhtenä tuotoksena on 2017 syntynyt Haittoja vähentävän työn opas. Oppaan tarkoituksena on auttaa ja rohkaista erityisesti ihmistyötä tekeviä työntekijöitä, mutta myös alan johtajia ja vastuussa olevia päättäjiä, työn kokemusten reflektointiin, jakamiseen sekä hiljaisen tiedon hyödyntämiseen. Tätä kautta halutaan myös nostaa esiin haittoja vähentävän työn ja toimivan ihmiskontaktin merkityksellisyyttä.

Lue lisää: Haittoja vähentävän työn opas – Völjy-kehittämishankkeessa koetut hyvät käytännöt ja Streetin katuraportti

Tietoa haittoja vähentävästä työstä, C-hepatiitista ja testauksesta jaettiin laajalti

Huumehaitta-hankkeen järjestämiin 5 lähikoulutukseen osallistui 80 huumeidenkäyttäjien parissa työskentelevää ammattilaista Suomen eri terveysneuvontapisteistä ja vankiloista. Valtakunnallisille terveysneuvontapäiville osallistui molempina päivinä 150 ammattilaista ja vertaista. Osaamisen lisääntymistä tarkasteltiin päivien palautekyselyn avulla. Hankkeen toiminnan seurauksena Espoon ja Oulun kaupungit tehostivat tartuntatautien seulontojaan ottamalla käyttöön pikatestit.

Hanke koordinoi valtakunnallista verkostoa, jossa oli mukana 88 terveysneuvontapistettä. Hanke oli kutsuttuna asiantuntijajäseneksi pääkaupunkiseudun terveysneuvontatoimijoiden yhteistyöryhmässä sekä RISE:n vankiloiden toiminnat ja palvelut -työryhmässä. Lisäksi hanke edusti A-klinikkasäätiötä EPT-verkoston huumetyöryhmässä.

Vinkki.info välittää ajantasaista ja luotettavaa tietoa huumeiden käyttöön liittyvien terveyshaittojen vähentämisestä. Sivusto on suunnattu huumeita käyttäville ihmisille sekä heidän parissaan työskenteleville ammattihenkilöille. Keskimääräinen kuukausittainen kävijämäärä sivustolla on 1 072. Toiminta on osa kansainvälistä haittojen vähentämisen verkostoa.

Katso lisää kehittämishankkeista täällä.

Katso lisää: Mikä on C-hepatiitti ja miten se tarttuu?

Street-hankkeessa tavoitettiin neuvonnan piiriin 1 500 henkilöä

Street-hanke helpotti C-hepatiitin ja hiv:n terveysneuvonta- ja pikatestauspalvelujen saavutettavuutta viemällä palvelut asiakkaiden omaan elinympäristöön kaduille ja puistoihin kesän aikana. Hanke tavoitti kesän aikana pääkaupunkiseudun kaduilta ja puistoista terveysneuvonnan pariin 1 500 henkilöä, joille tehtiin katuolosuhteissa yhteensä 563 hiv-testiä ja 249 hepatiitti C-testiä. PCR-testejä tehtiin 20. Näistä 18 oli positiivisia ja 2 negatiivisia. Tartunnan saaneista henkilöistä 4 sai lähetteen C-hepatiitin hoitoon.

Lue lisää katuraportista.

Haittoja vähentävää laboratorioanalyysia edistettiin - kansainvälisellä verkostoitumisella tärkeä rooli

Muunto-hanke edisti haittoja vähentävää laboratorioanalyysiä kansainvälisessä yhteistyössä karttuneiden kokemusten pohjalta. Hanke luonnosteli eri maiden analyysimallien ja aihetta käsittelevien julkaisujen pohjalta Suomeen soveltuvaa mallia. Lisäksi selvitettiin mallin käytännöllisiä, lupateknisiä ja laillisia edellytyksiä. Tutkimussuunnitelmaa aineanalyysin tarpeellisuuden selvittämiseksi pohjustettiin. Muunto-hanke pääsi mukaan kansainväliseen aineanalyysia tekevien tahojen Trans-European Drug Information (TEDI) -projektiin, vaikkei sillä vielä ole omaa käytännön toimintaa. Päihdekäyttöön aiottujen aineiden laboratoriotunnistusta vastaavaa haittoja vähentävää ja ehkäisevää toimintaa ei ole Suomessa, joten hanke on käynyt tutustumassa useisiin käytännön malleihin ympäri Eurooppaa.

Kuva: Guy Jones. Muunto-hankkeen suunnittelija Janne Nahkuri ja koordinaattori Miina Kajos odottavat pääsyään tutustumaan itävaltalaisen Checkitin pakettiautossa liikkuvaan laboratorioon, joka esitteli toimintaansa Nights-konferenssissa Berliinissä.

Muunto-hanke on kouluttanut eri alojen ammattilaisia liittyen muuntohuumeisiin, netin huumekauppaan, käyttökulttuurien moninaisuuteen sekä uusiin huumeilmiöihin. Muunto oli järjestämässä Päihdepäivien haittojen vähentämisen seminaaria. Lisäksi hanke oli kouluttamassa Terveysneuvontapäivillä, Vankiterveydenhuollon päivillä, SosteTalk!-tapahtumassa ja  Satakunnan alueen nuoriso- ja työllisyyspalveluiden työntekijöiden koulutuspäivässä. Koulutukset ovat palautteiden perusteella tarjonneet runsaasti uutta tietoa ja täysin uudenlaisia näkökulmia osallistujille. Muunto-hanke ja Humaania päihdepolitiikkaa ry suomensivat Global Drug Survey -päihdekyselyn. Kyselyn suomenkielisten vastaajien määrä yli kolminkertaistui noin 1500 henkilöön.

Muunto-hankkeen aihepiirit ovat luonteeltaan melko uusia ja tuntemattomia. Hankkeessa on tehty myös netin huumekauppaan sekä miesten väliseen seksiin kytkeytyvään chemsex-alakulttuuriin liittyvää tutkimusta ja kartoitusta.

Tutkija Teemu Kaskela, projektikoordinaattori Miina Kajos ja projektisuunnittelija Janne Nahkuri.

Kuva: Digitaalitoimisto Break. On tärkeää, että hankkeen ohjausryhmä sekä pieni työntekijäjoukko ovat laaja-alaisia ja moniammatillisia. Kuvassa ovat Muunto-hankkeen osa-aikainen tutkija Teemu Kaskela, projektikoordinaattori Miina Kajos ja projektisuunnittelija Janne Nahkuri.

Lue lisää: Muunto-hanke

Nuorten kokemat haitat läheisten aikuisten päihteidenkäytöstä

Lasisen lapsuuden ylläpitämässä Varjomaailma-verkkopalvelussa kohdataan päivittäin läheisten aikuisten päihteidenkäytöstä haittoja kokevia nuoria. Varjomaailman työmuotoja ovat ammattilaisten ohjaamat suljetut nettiryhmät, neuvontapalvelu, ohjaajien inboksi-viestipalvelu sekä sosiaalisen median kanavat. Nuorten viesteissä nousee vahvasti esiin vanhemman juomisesta aiheutuva ahdistus, siitä johtuva vanhemmuuden poissaolo niin henkisesti kuin fyysisesti, yksinäisyys, eristäytyneisyys, koulukiusaaminen, koulupudokkuus, itsetuhoisuus, psyykkiset ja fyysiset sairaudet ja perheväkivalta. Nuoret kertovat, että tärkeintä Varjomaailmassa on kuulluksi tuleminen ja uskallus nostaa asia vihdoin esiin ja tietoisuuteen. Nuorten kanssa työskentely nettiryhmässä on ohjaajien näkökulmasta ennen kaikkea arjen vakauttamista kodin tulehtuneen ilmapiirin keskellä. Varjomaailmassa toimi 2 vertaisryhmää, joihin osallistui 24 nuorta. Viestejä kertyi kaikkiaan 3 316.

Lue lisää: Varjomaailma