Back to top

Työelämän päihdehaitat ja sosiaalinen työllistäminen

Päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisy ja vähentäminen ovat osa työhyvinvointia ja -turvallisuutta. A-klinikkasäätiö kehittää menetelmiä ja sähköisiä palveluja, joita organisaatiot, työyhteisöt, esimiehet ja sote-toimijat voivat hyödyntää tehtävässään. Säätiö myös tukee haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia, joilla on halu kehittää työelämävalmiuksiaan tai toimintakykyään. Kokemusasiantuntijuus, vertais- ja vapaaehtoistyö nähdään yhtä arvokkaana pyrkimyksenä kuin perinteinen palkkatyö.

Etusivu / Työelämän päihdehaitat ja sosiaalinen työllistäminen

Lisätietoa: Pirkko Hakkarainen p. 050 5780 806 ja [email protected]

Työikäisten päihteidenkäyttö kaipaa puheeksi ottamista

Alkoholikuolemat ovat työikäisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy, sukupuolesta riippumatta. Päihdehäiriöstä kuntoutuneiden on myös muita vaikeampi palata työelämään. Ehkäisevät toimenpiteet ovat keskeisiä, kun väestö ikääntyy ja työikäisten osuus pienenee.  

A-klinikkasäätiö sai alkuvuonna päätökseen analyysin Päihdelinkki-verkkopalvelun anonyymistä AUDIT-aineistosta. Se sisälsi 570 000 testiä 14 vuoden ajalta (2003-2016). Vaikka aineisto ei edusta koko väestöä, se todentaa, että monet ovat olleet lähellä alkoholin ongelmakäyttöä. Heidän joukossaan on runsaasti työssäkävijöitä, muuten tilastoissa ei näkyisi ns. lomahyppyä. Aineisto antaa aihetta huoleen: 62 % testituloksista alkoholinkäytön riskiraja ylittyi vuosina 2015-16. Kuitenkin vain 13 % miehistä ja 10 % naisista ilmaisi jonkun olleen huolissaan hänen alkoholinkäytöstään. Joka viides (21 %) AUDIT-testanneesta miehestä kuului korkeimman riskin ryhmään, naisista 13 %. AUDIT-analyysi osoitti, että alkoholinkäyttö otetaan puheeksi liian myöhään. A-klinikkasäätiö pyrkii osaltaan korjaamaan ongelmaa tarjoamalla puheeksioton verkkokursseja fokusoidusti sote-ammattilaisille ja työpaikkojen esimiehille.

Lue lisää: Päihdelinkin AUDIT-aineisto osoittaa: Alkoholinkäyttö otetaan puheeksi liian myöhään

Pirkko Hakkarainen (vas.) ja Mirka Elovainio jakoivat Asunnottomien yössä A-klinikkasäätiön sähköisten palvelujen Aina lähellä -t-paitoja ja -kasseja.

Kuva: Mervi Holm. Pirkko Hakkarainen (vas.) ja Mirka Elovainio jakoivat Asunnottomien yössä A-klinikkasäätiön sähköisten palvelujen Aina lähellä -t-paitoja ja -kasseja sekä keskustelivat asunnottomien kanssa päihteistä ja elämästä. Joillakin omaisuus kulki kassissa, joillakin oli mahdollisuus pitää tavaroitaan kaverin luona. ”Lauantaina pääsen saunaan ja saan tästä puhtaan paidan päälleni”, kommentoi eräs asunnoton.

Kohdistettua tukea työpaikoille ja työterveyshuoltoon

Työelämän päihdehaittojen vähentämisessä A-klinikkasäätiö osallistui Alkon perustamaan Selvästi hyvää työtä -vastuullisuusohjelmaan. Asiantuntijaryhmässä toimivat Alko Oy, A-klinikkasäätiö, Ehyt ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus sekä Kela. Toimintavuonna A-klinikkasäätiö rakensi Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssia, jonka etenemistä arvioitiin ja tuettiin asiantuntijaryhmässä. Työpaikkojen esimiehille fokusoitu verkkokurssi valmistuu keväällä 2018 ja A-klinikkasäätiö vastaa kurssituksesta työnantajien kanssa tehtävänä organisaatioyhteistyönä.       

Toimintavuonna osallistuttiin myös Työturvallisuuskeskuksen päihdekoulutuksen suunnitteluryhmään. Lisäksi luennoitiin TTK:n päihdekoulutuksissa ja Ehytin järjestämillä Päihdepäivillä työelämän päihdehaitoista ja tekeillä olevasta verkkokurssista. Kohderyhmänä olivat työterveyshuollon edustajat, työpaikkojen keskijohto ja sote-ammattilaiset. Yhtenä tuloksena oli erilaisten organisaatioiden saaminen verkkokurssin asiakaspilotointiin.

Katso lisää: Ota puheeksi

Systemaattisuutta sote-ammattilaisten työhön

Sote-ammattilaiset tarvitsevat tutkitusti lisää systemaattisuutta puheeksiottoon. Toimintavuonna jatkettiin syksyllä 2013 julkaistun Ota puheeksi alkoholi -verkkokurssin levittämistä sote-ammattilaisille ja -opiskelijoille. Sote-uudistuksen murrosvaiheen kuormittaessa monia toimijoita, painopistettä kohdistettiin erityisesti oppilaitosyhteistyöhön. Se tuotti hyvää tulosta: verkkokurssin suoritti ennätykselliset 830 henkilöä. Kurssin alku- ja loppukyselyt sekä erillinen seurantakysely todensivat osaamistarvetta. Systemaattisuuden tueksi kehitettiin johtamisen malli, jota esiteltiin ensimmäisen kerran Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämässä seminaarissa, jossa tavoitettiin yli sata sote-alan vaikuttajaa, mikä johti uusiin kurssitilauksiin. A-klinikkasäätiö osallistui myös seminaarin suunnitteluun.

Katso lisää: Kehittämissuunnittelija Minna Magnusson ja verkkopalvelupäällikkö Pirkko Hakkarainen kertovat verkkokurssista

Kansainvälistä kuntoilun antidopingosaamista ammattilaisverkostoon

Arviolta 40 000–50 000 suomalaista on ainakin kerran elämänsä aikana käyttänyt kuntodopingaineita. A-klinikkasäätiö perusti opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta Dopinglinkki-verkkopalvelun vuonna 2010. Toimintavuonna 2017 sivusto tavoitti keskimäärin 13 585 yksilöityä kävijää kuukaudessa (Google Analytics). Dopinginlinkin verkkokurssilla valmennettiin vuoden aikana 331 liikunta-alan ammattilaista ja opiskelijaa. Palaute oli erinomaista. Tavoitteena on, että koulutuksen kohderyhmät tunnistaisivat kuntodopingilmiön ja sen taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät. Sen lisäksi tuetaan ammattilaisten kykyä tunnistaa ja ennaltaehkäistä kuntodopingin käyttöä.

Arviolta 40 000–50 000 suomalaista on ainakin kerran elämänsä aikana käyttänyt kuntodopingaineita.

Kuntodopingin ehkäisyssä tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Toimintavuonna Dopinglinkki haki ja sai ainoana suomalaisena Erasmus + Sport 2017 -hankerahoituksen vuosiksi 2018-2020. Hankkeeseen tulee mukaan viisi partnerimaata eri puolilta Eurooppaa.

Katso lisää: Dopinglinkki

Verkkokurssien osallistujamäärät ja niiden hyöty

Verkkokurssin nimi

kohderyhmä

Kurssin suorittaneet 2017

Koettu hyöty asteikolla 1-4

Lisätietoa

Puheeksioton perusteet

 

sote-ammattilaiset ja opiskelijat

830

3,7

otapuheeksi.fi

Kuntodopingin perusteet

liikunta-alan ammattilaiset ja opiskelijat

331

3,6

dopinglinkki.fi

KokeNet valmensi ja työllisti kokemusasiantuntijoita neuvontaan ja ohjaukseen

Kansalaisille ja sote-ammattilaisille neuvontaa ja asiantuntijatukea tarjoava KokeNet työllisti toimintavuonna 15 kokemusasiantuntijaa. KokeNet on verkkopalvelu, joka tarjoaa kansalaisille anonyymisti neuvontaa ja palveluohjausta päihde- ja mielenterveys- sekä peliongelmiin. Sieltä voi myös tilata asiantuntijan puhujaksi tai kehittämisen tueksi. KokeNet on valmentanut kokemusasiantuntijat palveluunsa ja vahvistanut heidän rooliaan kokemusasiantuntijana. Toimintavuonna KokeNetissä myös valmisteltiin työterveyshuollon toimijoiden kanssa tehtävää pilottia, jossa tavoitteena on vahvistaa kokemustiedon asemaa työssäkäyvien päihde-, mielenterveys- ja rahapelaamisen haittojen ehkäisyssä.

Katso lisää: KokeNet

”Saan tästä puhtaan paidan päälleni”

Kehitysohjelmassa perehdyttiin toimintavuonna myös yhteen työelämästä syrjäyttävään ilmiöön, asunnottomuuteen. Suomessa on noin 7 000 asunnotonta ja ryhmä on hyvin heterogeeninen. Yhteistä on, että asunnottomuus voi kohdata ketä tahansa ja sen vaikutukset ulottuvat syvälle ihmisen arkeen. A-klinikkasäätiön sähköiset palvelut osallistuivat tapahtuman suunnitteluun, tiedottamiseen ja asunnottomien kohtaamiseen.

Lue lisää: Asunnottomien yö 17.10: Itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille

Asunnottomien yön tapahtuma Dallape-puistossa 17.10.2017.

Kuva: Mervi Holm. Asunnottomien yön tapahtuma Dallape-puistossa 17.10.2017.

Toimintavuonna osallistuttiin myös Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puitteissa Ehyt ry:n koordinoimaan Päihdepäivien suunnitteluryhmään. A-klinikkasäätiö ja Ehyt ottivat vastuun työikäisten seminaariosion suunnittelusta keväälle 2018 (osio 24).